ETV Hamburg - DHfK Leipzig 6:5 n.V. (0:2, 5:2, 0:1, 1:0) (Seite 2)