Red Ants Rychenberg - TM JM Chodov 7:2 (3:0, 3:2, 1:0) (Seite 7)